expand Mappable Laws
[lambda.git] / topics /
2015-03-20 jimexpand Mappable Laws
2015-03-19 jimambiguous "identify"
2015-03-19 jimClean up examples, stick more consistently to typing...
2015-03-19 jimexplain mappable laws better
2015-03-19 ChrisMerge branch 'master' of main.jimpryor.net:/srv/lambda...
2015-03-19 Chrisadded intensionality and binding
2015-03-19 jimadd mappable laws
2015-03-19 jimfix type
2015-03-19 jimexpress hesitation about flipped names
2015-03-19 jimfix "arrow"
2015-03-19 jimcorrection
2015-03-19 jimtweak category theory blurb
2015-03-19 jimtweak
2015-03-19 jimformatting
2015-03-19 jimadd links to category theory
2015-03-19 jimlowercase monad
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jimtweak
2015-03-19 jimtweak
2015-03-19 jimreplace some == with ≡
2015-03-19 jimadd sentence about Identity Monad
2015-03-19 jimadd some <code> tags
2015-03-19 jimfix join's type
2015-03-19 jimok
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jimedits, still has some TODOs
2015-03-19 jimwip
2015-03-19 chris(no commit message)
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 chris(no commit message)
2015-03-19 chris(no commit message)
2015-03-19 jimsome edits
2015-03-19 jimrename topics/week7_monads.mdwn to topics/week7_introdu...
2015-03-19 jimfix markup, typo
2015-03-19 jimupdate, add safe division
2015-03-19 jimupdate
2015-03-19 jimremoved
2015-03-19 jimrename topics/_week7_monads.mdwn to topics/week7_monads...
2015-03-19 JimMerge branch 'master' into working
2015-03-19 jimrename topics/week7__95__combinatory__95__evaluator...
2015-03-19 jimlight editing, rename functions for clarity
2015-03-19 jimrename topics/week7_eval_combinatory.mdwn to topics...
2015-03-19 jimrename topics/week7_eval_cl.mdwn to topics/week7_eval_c...
2015-03-19 jimrename topics/_week6_plexy.mdwn to topics/week6_plexy...
2015-03-19 jimupdate
2015-03-19 jimcreate page
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrisedits
2015-03-16 Chrismonads
2015-03-16 chris(no commit message)
2015-03-16 Chrismonads
2015-03-16 chris(no commit message)
2015-03-16 chris(no commit message)
2015-03-16 chris(no commit message)
2015-03-16 chris(no commit message)
2015-03-16 chris(no commit message)
2015-03-16 Chrisgit is weird
2015-03-16 Chrisplexy
2015-03-14 Chrismoved files
2015-03-14 Chrisgit is a pain
2015-03-14 Chrispublishing eval CL
2015-03-14 chris(no commit message)
2015-03-14 chris(no commit message)
2015-03-14 chris(no commit message)
2015-03-14 chris(no commit message)
2015-03-14 chris(no commit message)
2015-03-14 Chrisedits
2015-03-12 chris(no commit message)
2015-03-12 Chrisadded Wordsworth
2015-03-10 Chrisedits
2015-03-09 Chrisedits
2015-03-09 Chrisedits
2015-03-09 Chrisadded a bit about principle types
2015-03-09 chris(no commit message)
2015-03-09 Chrisstarted exercises
2015-03-08 chris(no commit message)
2015-03-08 chris(no commit message)
2015-03-08 chris(no commit message)
2015-03-08 chris(no commit message)
2015-03-08 Chrisedits
2015-03-08 Chrisedits
2015-03-08 Chriseval order CL
next