edits
[lambda.git] / topics / week7_introducing_monads.mdwn
2015-03-20 Chrisedits
2015-03-20 Chrisdouble box
2015-03-20 jimrefine
2015-03-20 jimexpanding
2015-03-20 jim= to ==
2015-03-20 jimrefine Cat Theory notes
2015-03-20 jimvarious edits, including Cat Theory
2015-03-20 jimmarkup
2015-03-20 jimexpand Mappable Laws
2015-03-19 jimambiguous "identify"
2015-03-19 jimClean up examples, stick more consistently to typing...
2015-03-19 jimexplain mappable laws better
2015-03-19 ChrisMerge branch 'master' of main.jimpryor.net:/srv/lambda...
2015-03-19 jimadd mappable laws
2015-03-19 jimfix type
2015-03-19 jimexpress hesitation about flipped names
2015-03-19 jimfix "arrow"
2015-03-19 jimcorrection
2015-03-19 jimtweak category theory blurb
2015-03-19 jimtweak
2015-03-19 jimformatting
2015-03-19 jimadd links to category theory
2015-03-19 jimlowercase monad
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jimtweak
2015-03-19 jimreplace some == with ≡
2015-03-19 jimadd sentence about Identity Monad
2015-03-19 jimadd some <code> tags
2015-03-19 jimfix join's type
2015-03-19 jimok
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 jim(no commit message)
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 jimedits, still has some TODOs
2015-03-19 jimwip
2015-03-19 JimMerge branch 'working'
2015-03-19 chris(no commit message)
2015-03-19 jimrename topics/week7_monads.mdwn to topics/week7_introdu...